Algemene leverings- betalings- en verkoopvoorwaarden Uitstapjesspecialist.nl

Uitstapjesspecialist.nl is een bemiddelingsbureau voor uitstapjes in de breedste zin van het woord. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten offertes, facturen en overeenkomsten tussen Uitstapjesspecialist.nl en de wederpartij. De wederpartij is degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam Uitstapjesspecialist.nl, een arrangement organiseert.

1 Aansprakelijkheid

1.1 Uitstapjesspecialist.nl sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van door haar aan wederpartij geleverde producten of diensten volledig uit. Behalve in geval van opzet of grove schuld, is Uitstapjesspecialist.nl nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of persoonlijk letsel, welke als direct of indirect gevolg van de door uitstapjesspecialist geleverde diensten en producten voor de wederpartij of derden mochten ontstaan.

1.2 Uitstapjesspecialist.nl aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, uit hoofde van een reis- ongevallen of annuleringsverzekering.

2 Opdrachten/offertes/overeenkomsten

2.1 De offertes van Uitstapjesspecialist.nl zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachten, facturen, offertes en overeenkomsten worden mondeling, telefonisch per e-mail, schriftelijk of anderszins bevestigd. De overeenkomst komt tot stand zodra de bevestiging van de factuur van de wederpartij is ontvangen door uitstapjesspecialist.nl en uitstapjesspecialist.nl met de uitvoering van het arrangement is begonnen.

3 Betalingen

3.1 Aanbetaling bij boeking 10% van de som binnen vijf dagen na de ontvangst van de factuur.

3.2 7 dagen van te voren 100% van de som, tenzij een andere termijn schriftelijk werd overeengekomen.

3.3 Boekingen worden bestendigd door vooruitbetaling van de arrangementen, dan wel door de ontstane betalingsverplichting uit de gesloten overeenkomst conform artikel 3.1.

3.4 Bij niet-betaling heeft uitstapjesspecialist.nl geen verplichtingen jegens wederpartij.

4 Betalingsregelingen

4.1 Bij reserveringen die per persoon worden geboekt geldt:

Wijzigingen in aantal gasten tot 10 % van het aantal kunnen tot 5 werkdagen van te voren worden doorgegeven.

Wijzigingen groter dan 20% van het aantal gasten dienen tot 14 dagen van te voren worden doorgegeven.

Wijzigingen groter dan 30% van het aantal gasten dienen tot 21 dagen van te voren worden doorgegeven.

Wijzigingen voor het huren van solexen en 2cv’s kan tot 2 weken voor aanvang met een max van 10% en groter dan 50% tot 4 weken voor aanvang.

4.2 Bij boekingen met betrekking tot catering of horeca, is drank normaliter op basis van nacalculatie. Deze facturering dient ter plekke contant met de ondernemers te worden verrekend.

4.3 Bij niet contante betaling wordt de factuur toegezonden. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4.4 Vindt betaling niet plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, dat komt Wederpartij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Wederpartij terstond opeisbaar en is Wederpartij verplicht tot vergoeding aan Uitstapjesspecialist van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Wederpartij aan Uitstapjesspecialist een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.

4.5 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Uitstapjesspecialist op Wederpartij terstond opeisbaar en is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Uitstapjesspecialist terstond genoegzame en in de door Uitstapjesspecialist gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Wederpartij daar niet aan heeft voldaan, is Uitstapjesspecialist gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

4.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

5 Prijzen

5.1 De prijzen volgens door Uitstapjesspecialist.nl gehanteerde prijslijsten worden in rekening gebracht. Uitstapjesspecialist heeft immer de bevoegdheid tussentijdse, incidentele of structurele prijsverhogingen tot een maximum van 10% aan de wederpartij door te berekenen; ook prijsverhogingen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Bij prijsverhogingen hoger dan 10% is wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6 Annuleringen

6.1 Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst niet nakomt of annuleert binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van de opdracht, kan uitstapjesspecialist.nl aanspraak maken op winstderving van 100% van de bruto verkoopwaarde van de in overeenkomst begrepen diensten. Onverlet het recht van Uitstapjesspecialist.nl.

6.2 Indien de wederpartij de gesloten overeenkomst niet nakomt of annuleert na totstandkoming van de overeenkomst en tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht, kan uitstapjesspecialist.nl aanspraak maken op winstderving van 10% van de bruto verkoopwaarde van de in overeenkomst begrepen diensten. Onverlet het recht van Uitstapjesspecialist.nl.

6.3 De wederpartij wordt aangeraden een reis- annuleringsverzekering en/of een ongevallenverzekering af te sluiten die aansluit op de bijzondere risico’s die bepaalde arrangementen met zich kunnen meebrengen.

7 Wijzigingen

7.1 Wijzigingen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht aan uitstapjesspecialist schriftelijk ter kennis worden gebracht. Wijzigingen door de wederpartij in de opdracht aangebracht van welke aard dan ook, die leiden tot door Uitstapjesspecialist.nl niet in de offerte opgenomen kosten, worden de wederpartij in rekening gebracht.

7.2 Uitstapjesspecialist.nl heeft onverwijld de verplichting, indien een arrangement uitvalt door gewichtige en onvoorziene omstandigheden, te zorgen voor een alternatief. Zij zal dit in een open communicatie direct doorgeven en overleggen om dit binnen het budget en het karakter van de overeenkomst te laten vallen.

7.3 De wederpartij kan zo een wijziging afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wederpartij op een andere wijze nadeel van geringe betekenis oplevert. Indien dit bekend gemaakt wordt binnen 7 dagen na de gegeven wijziging, ontstaat voor de wederpartij recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

7.4 De inhoudelijke onderdelen van de overeenkomst vinden in principe ook doorgang bij slecht weer, tenzij de veiligheid hierdoor in gedrang komt, dan wel hiervoor schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

8 Klachten

8.1 Reclamaties met betrekking tot door ons geboekte uitstapjes dienen binnen 24 uur na afloop van het evenement schriftelijk bij ons ingediend te worden.

8.2 Het indienen van reclamaties ontheft de wederpartij niet van zijn verplichting de door uitstapjesspecialist ingediende factuur tijdig te betalen.

9 Toepasbaar Recht

9.1 Op alle door Uitstapjesspecialist.nl te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Op deze algemene voorwaarden is afdeling 3 boek 6 BW, betreffende de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Uitstapjesspecialist.nl is een Handelnaam van Zinineenfeestje.nl.

KVK 56126646

Postadres: Achterstraat 23, 5388 TN Nistelrode

Voor vragen: dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur 06 53 202 787 of info@uitstapjesspecialist.nl